Všeobecné podmínky

§ 1 Platnost, definice pojmů

(1) Společnost Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Německo (dále jen „my“ nebo „Werkzeug-Garten“) provozuje internetový obchod se zbožím na internetových stránkách http://werkzeug-garten.de. Následující všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny služby mezi námi a našimi zákazníky (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) ve znění platném v době objednávky, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

(2) „Spotřebitelem“ ve smyslu těchto podmínek je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat její podnikatelské ani samostatné profesní činnosti. „Podnikatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatné odborné činnosti, přičemž společností s právní subjektivitou se rozumí společnost se způsobilostí nabývat práva a vstupovat do závazků.

§ 2 Uzavírání smluv, uložení textu smlouvy

(1) Následující ustanovení o uzavírání smluv se vztahují na objednávky zadané prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese http://werkzeug-garten.de.

(2) Naše prezentace produktů na internetu jsou nezávazné a nepředstavují závaznou nabídku na uzavření smlouvy.

(3) Po přijetí objednávky v našem internetovém obchodě platí následující pravidla: Zákazník podává závaznou smluvní nabídku tím, že úspěšně dokončí objednávkový postup uvedený v našem internetovém obchodě. Objednávka probíhá v následujících krocích:

  1. Výběr požadovaného zboží,
  2. Přidejte produkty kliknutím na příslušné tlačítko (např. „Přidat do košíku“, „Přidat do nákupní tašky“ nebo podobné),
  3. Zkontrolujte údaje v nákupním košíku,
  4. Přehled objednávek vyvoláte kliknutím na příslušné tlačítko (např. „Pokračovat k pokladně“, „Pokračovat k platbě“, „Na přehled objednávek“ nebo podobně),
  5. Zadání/ověření adresy a kontaktních údajů, výběr způsobu platby, potvrzení všeobecných podmínek a storno podmínek,
  6. Pokud se sjednaná jakost zboží odchyluje od jeho obvyklé jakosti a podmínek použití, je třeba potvrdit negativní dohodu o jakosti,
  7. Objednávku dokončíte kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“. To představuje závaznou objednávku.
  8. Smlouva je uzavřena, jakmile od nás do tří pracovních dnů obdržíte potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu.

(4) V případě uzavření smlouvy se smlouva uzavírá se společností Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Německo.

(5) Před objednáním lze údaje o zakázce vytisknout nebo elektronicky uložit pomocí funkce tisku v prohlížeči. Zpracování objednávky a předání všech informací potřebných v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména údajů o objednávce, všeobecných obchodních podmínek a storno podmínek, se provádí e-mailem po odeslání objednávky, částečně automaticky. Text smlouvy po jejím uzavření neukládáme.

(6) Chyby při zadávání lze opravit pomocí obvyklých funkcí klávesnice, myši a prohlížeče (např. tlačítka „zpět“ v prohlížeči). Lze je také opravit předčasným zrušením procesu objednávky, zavřením okna prohlížeče a opakováním procesu.

(7) Zpracování objednávky a předání všech informací požadovaných v souvislosti s uzavřením smlouvy je částečně automatizováno prostřednictvím e-mailu. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, je správná, že příjem e-mailů je technicky zajištěn a zejména, že mu nebrání SPAM filtry.

§ 3 Předmět smlouvy a základní vlastnosti výrobků

(1) Předmětem smlouvy je náš internetový obchod:

  1. Prodej zboží. Konkrétní nabízené zboží najdete na našich produktových stránkách.

(2) Základní vlastnosti zboží jsou uvedeny v popisu zboží. Pokud se sjednaná jakost zboží odchyluje od jeho obvyklé jakosti a podmínek použití, musí být tato skutečnost výslovně uvedena v popisu zboží (negativní ujednání o jakosti). Pokud zákazník dal výslovný souhlas s negativní odchylkou v kvalitě, je tím vymezen předmět smlouvy.

§ 4 Ceny, náklady na dopravu a dodání

(1) Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu jsou celkové ceny a zahrnují všechny složky ceny včetně všech platných daní.

(2) Příslušná kupní cena musí být uhrazena před dodáním výrobku (záloha), pokud výslovně nenabízíme nákup na účet. Způsoby platby, které máte k dispozici, jsou uvedeny pod příslušným tlačítkem v internetovém obchodě nebo v příslušné nabídce. Není-li u jednotlivých způsobů platby uvedeno jinak, jsou žádosti o platbu splatné okamžitě.

(3) Kromě uvedených cen mohou být při dodání výrobků účtovány náklady na dopravu, pokud není příslušná položka označena jako bez nákladů na dopravu. Náklady na dopravu vám budou opět jasně sděleny v nabídkách, v systému nákupního košíku a v přehledu objednávek.

(4) Pokud není v popisu produktu jasně uvedeno jinak, jsou všechny nabízené produkty připraveny k odeslání okamžitě (dodací lhůta: [ Uveďte hodnotu pro default_delivery_time_text ] po obdržení platby).

(5) Pro oblast doručování platí následující omezení: Doručení se provádí do těchto zemí: Belgie, Německo, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Monako, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Česká republika, Maďarsko, Rakousko.

§ 5 Zadržovací právo, výhrada vlastnictví

(1) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze v případě, že se týká nároků vyplývajících z téhož smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.

§ 6 Právo na odstoupení od smlouvy

Jako spotřebitel máte právo na odstoupení od smlouvy. To vychází z našich stornopodmínek.

§ 7 Znění smlouvy

Jazykem smlouvy je výhradně němčina.

§ 8 Odpovědnost

(1) S výhradou následujících výjimek je naše odpovědnost za porušení smluvních povinností a za neoprávněné jednání omezena na úmysl nebo hrubou nedbalost.

(2) V případě lehké nedbalosti odpovídáme bez omezení za újmu na životě, zdraví nebo v případě porušení podstatné smluvní povinnosti. Pokud jsme v prodlení s plněním z důvodu lehké nedbalosti, pokud se plnění stalo nemožným nebo pokud jsme porušili podstatnou smluvní povinnost, je odpovědnost za majetkové škody a finanční ztráty z toho vyplývající omezena na předvídatelnou škodu typickou pro danou smlouvu. Podstatná smluvní povinnost je taková, jejíž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy, jejíž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy a na jejíž splnění se můžete pravidelně spoléhat. To zahrnuje zejména naši povinnost jednat a plnit smluvně zavázanou službu, která je popsána v § 3.

§ 9 Záruka

(1) Záruka se řídí zákonnými ustanoveními.

(2) Jako spotřebitel jste povinni zkontrolovat věc/digitální zboží nebo poskytnutou službu ihned po splnění smlouvy z hlediska úplnosti, zjevných vad a poškození při přepravě a co nejdříve nás a dopravce informovat o případných reklamacích. Pokud tak neučiníte, nebude to mít samozřejmě žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.

§ 10 Závěrečná ustanovení/řešení sporů

(1) Použije se německé právo. V případě spotřebitelů se tato volba práva použije pouze tehdy, pokud není zrušena ochrana poskytovaná kogentními ustanoveními práva státu obvyklého bydliště spotřebitele (zásada příznivosti).

(2) Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně nepoužijí.

(3) Je-li zákazníkem obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo speciální fond veřejného práva, je místně příslušným soudem pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi zákazníkem a poskytovatelem sídlo poskytovatele.

(4) Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou najdete na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr. Jsme připraveni účastnit se mimosoudního řešení sporů.