Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy

(Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkony převážně za účelem, který nespadá do její obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti).

Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 30 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 30 dní od data,

  • při kterém jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali nebo převezmete zboží, pokud jste si objednali jedno nebo více zboží v rámci jedné objednávky a toto zboží je nebo bude dodáno jednotně, nebo
  • kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední zboží, pokud jste si v rámci jedné objednávky objednali více zboží, které je dodáno samostatně, nebo
  • kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední dílčí zásilku nebo poslední kus, pokud jste si objednali zboží, které je dodáváno v několika dílčích zásilkách nebo kusech, nebo
  • kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali první zboží, pokud jste uzavřeli smlouvu o pravidelném dodávání zboží po stanovenou dobu.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Deutschland, Telefonnummer: 02293/907999, E-Mail-Adresse: info@holz-jaeger.com) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný. Na našich webových stránkách https://werkzeug-garten.de/widerrufsbelehrung/ můžete také elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jiné přehledné prohlášení. Pokud tuto možnost využijete, zašleme vám neprodleně potvrzení o přijetí takového zrušení (např. e-mailem).

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašlete před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována.

Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím 30denní lhůty.

Náklady na vrácení zboží poneseme my, pokud použijete námi poskytnutý formulář pro vrácení zboží a zboží nám bude vráceno v Německu.

Pokud nám zboží zašlete zpět z jiné země než z Německa, musíte uhradit náklady na zpětnou přepravu. Náklady na vrácení zboží jsou velmi variabilní a závisí na zemi, ze které zboží vracíte, a na velikosti a hmotnosti zásilky. Náklady na zpáteční přepravu z vaší země můžete zjistit například prostřednictvím následujícího odkazu na poskytovatele logistických služeb GLS: https://gls-group.eu/.

V případě vadné nebo nesprávné dodávky vždy poskytujeme štítek GLS pro vrácení zboží.

Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro testování kvality, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový formulář pro zrušení

(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a vraťte tento formulář).

– Na

Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Německo, telefonní číslo: 02293/907999, e-mailová adresa: info@holz-jaeger.com.

– Já/my (*) tímto ruším/rušíme smlouvu uzavřenou mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*).

– Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

– Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

– Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení v papírové podobě)

– datum

___________
(*) Nehodící se škrtněte.